โครงงาน

   โครงงานเป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้ง หรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆให้มากขึ้น โดยใช้กระบวนการ วิธีการที่ศึกษาอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้นๆ

  การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานคือการจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่เด็กเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริง เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ตรง เด็กจะได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหารู้จักรู้จักการทำงานอย่างมีระบบรู้จักการวางแผนในการทำงานฝึกการคิดวิเคราะห์และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง


  • เด็กๆเรียนรู้เรื่องผลไม้ และได้มีการนำผลไม้มาปรุงอาหารโดยน้องอนุบาล 2นำมาทำวุ้นแตงโม น่าอร่อยมากเลยค่ะ

  • ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560