ประวัติ

ประวัติความเป็นมา

            โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษมจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๓๑  ก่อตั้งโดย     นางสาวคำนวณจิตร  พวงเกษม ด้วยทุนการจัดตั้ง ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ของคุณแม่เสงี่ยม และคุณพ่อสมบุญ  พวงเกษม บนเนื้อที่  ๑๙๙  ตารางวา โดยก่อสร้างเป็นอาคารตึกชั้นเดียวใต้ถุนโล่ง จำนวน ๓ ห้องเรียน  ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นอนุบาล ๓ รับนักเรียนได้ไม่เกิน  ๘๗ คน           

            เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔  ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องเรียน จำนวน ๒ ห้องเรียน ทำให้โรงเรียนมีอาคารเรียนเป็นตึกสองชั้น ๑ หลัง จำนวน ๕ ห้องเรียน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  ๒๕๔๖ ของกระทรวงศึกษาธิการต่อมาเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐   ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเตรียมอนุบาล ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒   ปีการศึกษา  ๒๕๕๐  เป็นต้นไป 

               ปัจจุบัน (ปี พ.ศ.๒๕๕๘) โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นอนุบาล ๓ มีอาคารเรียนถาวรสองชั้นจำนวน ๑ หลัง จัดเป็นห้องเรียน ๔ ห้อง  ห้องประกอบ ๔ ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด ๗๘ คน ครูและบุคลากรจำนวน ๑๒ คน