วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

     โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษมมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์  เสริมสร้างวินัยในตนเอง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน

พันธกิจ

. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

๒. ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

๓. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่หลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า

๔. พัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับนักเรียนและท้องถิ่น

๕. พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

๖. ส่งเสริมการผลิตและใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๗. ส่งเสริมอัตลักษณ์นักเรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น

๘. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ

๙. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง

๑๐. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา