ระเบียบการ

:กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นอนุบาล 3

รับตลอดปีการศึกษา

 

สถานที่รับสมัคร

โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ชั้นเตรียมอนุบาล: รับนักเรียนอายุ 2 - 3 ปี  (รับตลอดปีการศึกษา)

ชั้นอนุบาล 1   : รับนักเรียนอายุ 3 ปีขึ้นไป  (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม) 

ชั้นอื่น ๆ      : ทางโรงเรียนจะพิจารณาตามความเหมาะสม

 

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร

1. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ ของนักเรียน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ ของนักเรียน

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง

4. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป

5. ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมในชั้นที่กำลังศึกษาอยู่

 

เวลาเรียนและวันหยุด

เวลาเรียน: 8.15 น. - 15.30 น.

วันหยุด: วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามไฟล์ด้านล่างนี้ กรอกและนำมายื่นพร้อมหลักฐานในวันสมัครค่ะ