หลักสูตร

การเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย (อายุ 2 - 6 ขวบ)

  โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม ได้ทำการศึกษาแนวการจัดประสบการณ์ของหลักสูตรก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2546 นำมาวิเคราะห์ ศึกษาโครงสร้างของหลักสูตรและนำมากำหนดเวลาในการจัดหน่วยให้เหมาะกับในแต่ละภาคการเรียนของปีการศึกษา จัดทำกำหนด  การสอน แผนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นตามสภาพเหตุการณ์ ปัจจุบันและความต้องการของเด็กโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมากที่สุด  พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรและผู้เรียนในแต่ละหน่วยการเรียน   โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นเด็ก เป็นศูนย์กลาง  เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกตัดสินใจทำกิจกรรมตามความสนใจ และความสามารถของตนโดยจัดให้มีความสมดุลระหว่างกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี่ยว  กิจกรรมเกิดศักยภาพในการเรียนรู้สูงสุดแก่ผู้เรียน  เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงเรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งในแต่ละวันได้จัดกิจกรรมดังนี้


    1. กิจกรรมกลุ่ม  มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางการเรียนโดยยึดหน่วยการเรียนตามหลักสูตรเป็นหลัก  อีกทั้งยังฝึก
ทักษะการอยู่ร่วมกัน  การปฏิบัติตามกฎระเบียบฝึกการมีวินัย  มีสมาธิ

    2. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  ฝึกให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ฝึกฟังอย่างเกิดความสนุกสนาน  ฝึกคิด จินตนาการ
สร้างสรรค์โดยการเคลื่อนไหว

    3. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  จัดกิจกรรมศิลปะในหลายๆ  รูปแบบ  เพื่อให้เด็กได้พัฒนาการกล้ามเนื้อมือสัมพันธ์กับตา  
ซึ่งเป็นทักษะเริ่มต้นการเรียน  ฝึกคิดสร้างสรรค์จากสื่อหลายรูปแบบเน้นกิจกรรมเดี่ยวเป็นรายบุคคล  เปิดโอกาสให้พัฒนา
ตามศักยภาพของเด็ก

    4. กิจกรรมเล่นตามมุม  ซึ่งมีมุมต่างๆ  อยู่ในห้องเรียน  เด็กสามารถเล่นเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ตามความต้องการของเด็ก  เปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางสังคม เลียนแบบบทบาทสมมติต่างๆ  ที่ตนมีพื้นฐานความเข้าใจสู่รูปแบบเป็นการเรียนแบบปฏิบัติตามสภาพจริง

    5. กิจกรรมเกมการศึกษา  โรงเรียนได้นำเกมการศึกษาแบบมิติสัมพันธ์เข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรม เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพทางสมองให้ครบถ้วนทุกด้าน

    6. กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง  เด็กจะได้เล่นกลางแจ้งทุกวัน  เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียด พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และการทรงตัว

    การจัดกิจกรรมเน้นการใช้สื่อและของเล่น  ให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การจัดทัศนศึกษาทั้งภายในโรงเรียน และนอกโรงเรียน  เช่น การปฏิบัติการทดลอง การประกอบอาหาร การเยี่ยมชมตามสถานที่ต่างๆ

     นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมอื่นๆ  ที่สนองตอบความต้องการ และความพร้อมให้แก่เด็กทุกสัปดาห์  เช่น  การเรียนภาษาอังกฤษโดยชาวต่างประเทศ  เรียนภาษาจีน กิจกรรมดนตรีสากล เรียนเทควันโด  กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน การคิด การเขียน กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งทุกกิจกรรมจัดอย่างสนุกสนาน