ประวัติ

 

ประวัติความเป็นมา

             โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษมจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๓๑  ก่อตั้งโดยนางสาวคำนวณจิตร  พวงเกษม  ด้วยทุนการจัดตั้ง ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ของคุณแม่เสงี่ยม และคุณพ่อสมบุญ  พวงเกษม บนเนื้อที่  ๑๙๙  ตารางวา  โดยก่อสร้างเป็นอาคารตึกชั้นเดียวใต้ถุนโล่ง จำนวน ๓ ห้องเรียน ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นอนุบาล ๓   รับนักเรียนได้ไม่เกิน  ๘๗ คน     เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔  ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องเรียน  จำนวน ๒ ห้องเรียน    ทำให้โรงเรียนมีอาคารเรียนเป็นตึกสองชั้น ๑ หลัง จำนวน ๕ ห้องเรียน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  ๒๕๔๖ ของกระทรวงศึกษาธิการ  ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐   ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเตรียมอนุบาล ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒   ปีการศึกษา  ๒๕๕๐  เป็นต้นไป 

               ปัจจุบัน (ปี พ.ศ.๒๕๕๘) โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นอนุบาล ๓ มีอาคารเรียนถาวรสองชั้นจำนวน ๑ หลัง จัดเป็นห้องเรียน ๔ ห้อง  ห้องประกอบ ๔ ห้อง             มีนักเรียนทั้งหมด ๗๘ คน ครูและบุคลากรจำนวน ๑๒ คน 

 

          ปรัชญาโรงเรียน                                

                            “ สุขภาพดี  มีวินัย ใฝ่คุณธรรม  เลิศล้ำสติปัญญา ”

 

          คำขวัญโรงเรียน

                            “ปัญญาโลกัสมิ  ปัชโชโต  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

 

         อัตลักษณ์ของนักเรียน

                  " เด็กอนุบาลจิตรเกษมไหว้สวย"

 

           เอกลักษณ์ของโรงเรียน

            "สถานศึกษาที่ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีพุทธ"