หน้าแรก

 

โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษมได้จัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยมีความมุ่งหวังที่จะ พัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ ตั้งแต่เริ่มเปิดโรงเรียนได้มุ่งเน้นการอบรมดูแล พัฒนาความพร้อมของเด็กเพื่อการเรียนรู้ ในขั้นต่อไป มีการส่งเสริมให้เด็กเจริญ งอกงามในด้านการคิดมากกว่าฝึกในด้านการจำ   มีการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา

รวมทั้งยังปลูกฝัง เจตคติที่ดีต่อการเรียนมากกว่ามุ่งวิชาการ โดยนำระบบการเรียนการสอนแบบ บูรณาการ จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายมีมุมและศูนย์ต่างๆ ภายในห้องเรียน ซึ่งใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2546